ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν συνημμένα στην  αίτηση τους όλοι οι δυνητικά ωφελούμενοι του προγράμματος

• Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου
• Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας*
• Πιστοποιητικό εντοπιότητας, Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (ή λογαριασμό της Δ.Ε.Η)
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Φωτοτυπία πτυχίων σπουδών/ ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν)
• Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης από πιστοποιημένα ΚΕΚ (εφόσον υπάρχουν)
• Εκκαθαριστικό εφορίας

* Ο άνεργος οφείλει να ενημερώνει την κάρτα ανεργίας του

Επιπλέον δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν οι δυνητικά ωφελούμενοι ανά ομάδα στόχου:

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

Ως άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέμβασης. Ως μακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριμένη κατηγορία (άνω των 45 ετών) νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.

Απαραίτητη για την πιστοποίηση της μακροχρόνιας ανεργίας η προσκόμιση
•  Φωτοτυπίας  Κάρτας Ανεργίας

Άτομα με αναπηρία

Νοούνται τα άτομα που αποδεδειγμένα εμφανίζουν, από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό όργανο, πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. Η εν λόγω ομάδα στόχος περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες όπως τα άτομα με νοητική υστέρηση, τα Άτομα με προβλήματα αισθητήριων οργάνων,  άτομα με ψυχική αναπηρία κ.ο.κ. Πιο συγκεκριμένα, για τον χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως ΑμεΑ, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».

Απαραίτητη για την πιστοποίηση της αναπηρίας η προσκόμιση
• Αντιγράφου Απόφασης αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ με το οποίο να πιστοποιείται ποσοστό αναπηρίας πάνω από 50 %

Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτομα που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες)  και τα οποία έχουν την ευθύνη της ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή. Για τη συγκεκριμένη ομάδα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Απαραίτητη για την πιστοποίηση της μονογονεικότητας  η προσκόμιση
• Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
• Αντιγράφου Δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής για την επιμέλεια ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου

Μετανάστες

Μετανάστες : Στην εν λόγω ομάδα νοούνται τα άτομα που προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα υπό καθεστώς “οικονομικής μετανάστευσης”. Η έννοια του οικονομικού μετανάστη περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα που έχουν μετακινηθεί στην Ελληνική επικράτεια προερχόμενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ζώνης των 27 κρατών μελών. Για τη συμμετοχή τους απαιτείται άδεια παραμονής σε ισχύ.

Απαραίτητη για την πιστοποίηση του οικονομικού μετανάστη η προσκόμιση
• Αντιγράφου Άδειας παραμονής  σε ισχύ

Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

Νοούνται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. το όριο της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 6.591,00 € ετησίως ανά άτομο και σε 13.842,00 € για νοικοκυριά με 2 ενήλικες και 2 εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. Απαιτείται η προσκόμιση εκκαθαριστικού εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος. Σε περίπτωση απορίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει το βιβλιάριο απορίας (πρόνοιας).

Απαραίτητη για την πιστοποίηση της κατάστασης της φτώχειας η προσκόμιση

• Εκκαθαριστικού εφορίας ή υπεύθυνης δήλωσης εφορίας ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος
• Σε περίπτωση απορίας, προσκόμιση φωτοτυπίας βιβλιαρίου απορίας (Πρόνοιας)