Δράσεις

Η κατάλληλη προετοιμασία των ωφελούμενων για την (επαν)ένταξη στην αγορά εργασίας και παράλληλα, η προετοιμασία των εργοδοτών για την ενσωμάτωση και αξιοποίησή αυτών στον ενδοεπιχειρησιακό ιστό, απαιτεί μία ολιστική προσέγγιση και ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων (δράσεων). Ειδικότερα, προβλέπεται: 

 1. Εκπόνηση μελέτης ανάλυσης, αποτύπωσης και αξιολόγησης των δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας (κατά το χρόνο υποβολής του σχεδίου)  και η παράλληλη ανάδειξη των ειδικότερων προβλημάτων και αναγκών καθώς και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και ευκαιριών της περιοχής παρέμβασης του Σχεδίου, ώστε η υλοποίηση της παρέμβασης να αποτελέσει μια λειτουργική και δυναμική αναπτυξιακή στρατηγική των ενοτήτων παρέμβασης της Πράξης.
 1. Ενέργειες Δικτύωσης οι οποίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία Τοπικών Δικτύων στήριξης και απασχόλησης ΕΚΟ, τη χαρτογράφηση υφιστάμενων δομών απασχόλησης και δομών στήριξης ΕΚΟ, στους τέσσερις Δήμους της περιοχής παρέμβασης, την υλοποίηση 4 θεματικών εργαστηρίων εκπαίδευσης δομών στήριξης της κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης ΕΚΟ, την υλοποίηση τεσσάρων εργαστηρίων δικτύωσης, τη διαμόρφωση ενός Συμφώνου Διαδημοτικής Συνεργασίας Στήριξης της Απασχόλησης ΕΚΟ μεταξύ των Δήμων Θέρμης, Θερμαϊκού, Καλαμαριάς και Πυλαίας Χορτιάτη, την υλοποίηση ενός εργαστηρίου δικτύωσης εκπροσώπων δήμων, τοπικών δικτύων στήριξης & απασχόλησης ΕΚΟ και κοινωνικών εταίρων καθώς και την οργάνωση ενός Εθνικού συνεδρίου δικτύωσης Α.Σ για την προώθηση καινοτόμων πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας και στήριξης της κοινωνικής συμμετοχής ΕΚΟ
 1. Ενέργειες Συντονισμού και Διαχείρισης Πράξης από τον Συντονιστή Εταίρο
 1. Υλοποίηση δράσεων Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινής γνώμης, της ομάδας – στόχου και των εργοδοτών και επαγγελματιών, στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης των τεσσάρων Δήμων. Μεταξύ των ενεργειών και εργαλείων περιλαμβάνεται η Ανάπτυξη και διανομή έντυπου & ηλεκτρονικού υλικού για την ταυτότητα του έργου, ενέργειες δημοσιότητας και διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ, τη διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας καθώς και των ομάδων των ωφελουμένων, τη διοργάνωση ημερίδων για τη δημοσιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και παρουσίαση των εμπειριών των ωφελουμένων του Σχεδίου στις τοπικές κοινωνίες, τη διοργάνωση 2 πολιτιστικών δρώμενων σε συνεργασία με φορείς πολιτισμού, κοινωνικής φροντίδας, φορείς εκπροσώπησης ομάδων ωφελουμένων για τη προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και εμπλοκής των ωφελουμένων στις Δράσεις του Σχεδίου καθώς και την Οργάνωση Διαγωνισμού Καινοτομίας επιχειρηματικότητας με τη συμμετοχή φορέων προώθησης της Επιχειρηματικής Καινοτομίας.
 1. Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα των καταρτίσεων αφορούν: 
 • Κατάρτιση Εργατοτεχνιτών Συλλογής, Διαλογής &Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών
 • Κατάρτιση Πωλητών Στο Λιανικό Εμποριο/1
 • Κατάρτιση Πωλητών Στο Λιανικό Εμποριο/2
 • Κατάρτιση Σύγχρονων Τεχνικών Παράγωγης, Συσκευασίας Και Εμπορίας Οπωροκηπευτικών Προϊόντων
 • Κατάρτιση Βοηθών Επισιτισμου/1
 • Κατάρτιση Βοηθών Επισιτισμου/2
 1. Επιμορφωτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας. Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα της επιμόρφωσης αφορούν: 
 • Ευέλικτη Επιμόρφωση Δημιουργία Επιχείρησης 1
 • Ευέλικτη Επιμόρφωση Δημιουργία Επιχείρησης 2
 • Ευέλικτη Επιμόρφωση Δημιουργία Κοινωνικής Επιχείρησης 1
 • Ευέλικτη Επιμόρφωση Δημιουργία Κοινωνικής Επιχείρησης 2
 1. Ενέργειες Συμβουλευτικής – Πληροφόρησης – Υποστήριξης οι οποίες περιλαμβάνουν:
 • Τον Εντοπισμό, προσέγγιση και Ενημέρωση Ομάδων Στόχου
 • Την Υποδοχή- Πληροφόρηση – Παραπομπή και Διάγνωση αναγκών ωφελουμένων
 • Τη Συμβουλευτική Ψυχοκοινωνική Στήριξη Ωφελουμένων
 • Τη Συμβουλευτική Απασχόλησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού   Ωφελουμένων
 • Τη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας
 • Τη Νομική Συμβουλευτική και Πληροφόρηση
 • Την Παρακολούθηση και Στήριξη Ωφελουμένων μετά την ένταξή τους στην Απασχόληση
 • Τη Συμβουλευτική Στήριξη Εργοδοτών
 • Την Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων & Αιτήσεων Υπαγωγής σε Ενισχύσεις
 • Την Πληροφόρηση και Στήριξη Επιχειρήσεων

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σχεδίου δράσης : 9ος/2012-6ος/2014