Στόχος

Το έργο έχει στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και τη προώθηση στην αγορά εργασίας 160 άνεργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων των κατηγοριών μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, ΑμεΑ και άτομα που απειλούνται με φτώχεια, αξιοποιώντας ως κύριους μοχλούς υπηρεσίες  Συμβουλευτικής Στήριξης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης.

Οι ωφελούμενοι της παρέμβασης, θα υποστηριχθούν για την ένταξή τους στην  απασχόληση και σε καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες Κοινωνικής Οικονομίας,  προσανατολιζόμενοι σε δυναμικούς τομείς παραγωγικής δραστηριότητας, με βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της τοπικής οικονομίας στις περιοχές των Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς και Πυλαίας – Χορτιάτη.

Επιπλέον, στόχος του Έργου είναι η αύξηση της απασχόλησης και η συμβολή στην τοπική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, μέσω της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης και βελτίωσης  της  απασχολησιμότητας των ανέργων ΕΚΟ και της προώθησης των ίσων ευκαιριών και της άρσης των συνθηκών κοινωνικού αποκλεισμού.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Μέσω της υλοποίησης των δράσεων Συμβουλευτικής Στήριξης, Επαγγελματικής   Κατάρτισης και Επιμόρφωσης ανέργων που θα συμμετέχουν στη Παρέμβασης αναμένεται:

  • 20 άτομα να ιδρύσουν νέα επιχείρηση
  • 50 άτομα να προσληφθούν σε επιχειρήσεις
  • 30 άτομα να συνάψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα
  • 120 άτομα να προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα
  • να δημιουργηθούν 3 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), όπου θα απασχοληθούν 19 άτομα
  • να δημιουργηθούν 40 θέσεις απασχόλησης σε δυναμικούς κλάδους