ΓΝΩΣΗ Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ

H ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ είναι μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική αναπτυξιακή οργάνωση, εγκατεστημένη στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ιδρύθηκε το 1997. Οι στόχοι της εταιρείας είναι:

• Εφαρμογή, διαχείριση και αξιολόγηση της τεχνικής βοήθειας και της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
• Αξιολόγηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και τεχνικής βοήθειας
• Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών κατάρτισης στα ανωτέρω
• Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, διαχείρισης, εφαρμογής και αξιολόγησης αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών έργων για λογαριασμό ινστιτούτων, οργανισμών και άλλων ΜΚΟ ανάπτυξης και των ανθρωπιστικών προγραμμάτων για λογαριασμό των θεσμικών οργάνων, οργανώσεων και άλλων ΜΚΟ
• Ανάληψη δραστηριοτήτων υπεργολαβικά από άλλες ΜΚΟ και η συμμετοχή σε κοινοπραξίες έργων
• Υλοποίηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων, καθώς και σχεδίων διευκόλυνσης της κοινωνικής ένταξης και αντιμετώπισης της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο
• Η διοργάνωση συναντήσεων, συνεδρίων και η δημοσίευση βιβλίων και εκθέσεων, σχετικά με θέματα ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και τεχνικής βοήθειας

Οι κύριες δράσεις της ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ είναι:

Υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης φορέων και οργανισμών

• Στρατηγικός σχεδιασμός και μελέτες σχετικά με τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων χρηματοδότησης
• Διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους
• Εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων έργων
• Υποστήριξη σε θέματα επικοινωνιακής πολιτικής
• Παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών γνώσεων

Προώθηση της ανάπτυξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

• Αναπτυξιακές μελέτες
• Έργα που αφορούν στην τοπική ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού
• Μελέτες για την ίδρυση και λειτουργία δομών στήριξης της απασχόλησης
• Βιομηχανικές μελέτες
• Αξιολόγηση παρεμβάσεων και πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
• Μελέτες και δράσεις ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας