ΕΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΨΗΤΟΠΩΛΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

 

H Ένωση Εστιατόρων Ψητοπολών Νομού Θεσσαλονίκης αποτελεί Πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση με την επωνυμία «Ένωση Εστιατόρων και Ψητοπολών Θεσσαλονίκης» και έδρα την Μαντινείας 67 Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το 1921 και το καταστατικό της αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1548/8-61946 απόφαση του

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Τα εγγεγραμμένα μέλη σύμφωνα με το πρακτικό της Εφορευτικής επιτροπής των εκλογών της 12,13 και 14ης Δεκεμβρίου 2011 ανέρχονται σε 632.

Σκοπός της οργάνωσης είναι η διαφύλαξη μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της. Η συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, η ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.

Η Ένωση συμμετέχει στο έργο LIFE + “BIOFUELS-2G”, με στόχο τη διερεύνηση νέων και φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων διάθεσης των χρησιμοποιημένων τηγανέλαιων και ει δυνατόν, της ανακύκλωσης τους.