Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011, Κοινωνική Οικονομία ορίζεται: “το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων”. Ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας, θεσπίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.).

Υπάρχουν τρία είδη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων αυτές είναι οι:

  • ένταξης στις οποίες το 40% κατ’ ελάχιστον των εργαζομένων πρέπει να ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.
  • κοινωνικής φροντίδας, οι οποίες στόχο έχουν την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού σκοπού
  • και οι συλλογικού και παραγωγικού σκοπού, οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών   που προάγουν το   συλλογικό συμφέρον.

Για την σύσταση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, του πρώτου τύπου (ένταξης) απαιτούνται 7 μέλη ενώ όταν πρόκειται  για τις άλλες δυο κατηγορίες Κοιν.Σ.Επ. απαιτούνται 5 μέλη.

Τα μέλη μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης μπορεί να είναι ιδιώτες αλλά και νομικά πρόσωπα, ως ένα ποσοστό. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ υπό κάποιες προϋποθέσεις.  Επίσης, ένα μέλος Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη, που έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό. Επιπλέον, τα μέλη  τα οποία δεν είναι εργαζόμενοι σε αυτή, δεν έχουν καμία φορολογική ή ασφαλιστική ευθύνη καθώς η συμμετοχή τους σε αυτήν δεν τους προσδίδει εμπορική ιδιότητα. Ακόμα, τα μέλη ευθύνονται για τα χρέη της Κοιν.Σ.Επ. έναντι των τρίτων, μέχρι του ποσού της συνεταιριστικής του μερίδας του καθένα και μόνον αυτού. Επιπρόσθετα, οι  εργαζόμενοι που ανήκουν σε κάποια από τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδα, μπορούν να συνεχίζουν να λαμβάνουν τα επιδόματα πρόνοιας ή οποιαδήποτε άλλη παροχή, παράλληλα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ.

Το κεφάλαιο της επιχείρησης χωρίζεται σε ίσης αξίας μερίδες και η αξία των οποίων καθορίζεται από το καταστατικό. Κάθε μέλος μπορεί να έχει από μια ως και πέντε το ανώτερο, συνεταιριστικές μερίδες.  Ανεξαρτήτως του αριθμού των μερίδων που κάποιος έχει, η ψήφος παραμένει μια στην γενική συνέλευση παραμένει μια.

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διοικούνται από την  Διοικούσα Επιτροπή η οποία  εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη, από τον Πρόεδρο και τα δυο μέλη της, οι αποφάσεις σε αυτήν λαμβάνονται  κατά πλειοψηφία.

Σε σχέση με την διαμονή κερδών το 5% παραμένει για τον σχηματισμό αποθεματικού έως το 35% διανέμεται στους εργαζόμενους ως κίνητρο παραγωγικότητας και το  υπόλοιπο τουλάχιστον 60% διατίθεται για τις δραστηριότητα της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και είναι εργαζόμενοι σε αυτή.

Με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, μια Κοιν.Σ.Επ. φορολογείται με συντελεστή 10% μόνον το 60% των κερδών  το οποίο διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης.

Οι Κοιν.Σ.Επ μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα του ΟΑΕΔ, να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση στο υπό σύσταση Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας και από το από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης,  να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και να εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα |