Νεα Προγράμματα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τομέα

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες − ΤοπΕΚΟ», αναμένεται να δημοσιευτεί στο άμεσα από τα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι Επιδότησης

Από το πρόγραμμα μπορούν να επιδοτηθούν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις (εκτός από εξαιρούμενες οικονομικές δραστηριότητες όπως νυχτερινά κέντρα, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου, εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους, Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ , Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα) και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.

Ποσό επιχορήγησης

Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του.

α) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

β) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.

Διάρκεια επιχορήγησης.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες. Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης και θα καταβάλλεται σε δίμηνη βάση

Στα πλαίσια αυτά η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ανατολικής Θεσσαλονίκης καλεί ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Ανατολικής Θεσσαλονίκης να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 2310 461258 (Κα  Σαββάκη Κλειώ), για περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις επιδότησης καθώς και τη δυνατότητα απασχόλησης προσωπικού από τους ωφελούμενους της Πράξης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής και Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης».

Συγκεκριμένα οι ωφελούμενοι της Δράσης, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, η απασχόληση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση ένταξης της επιχείρησης στην επιχορήγηση, έχουν εκπαιδευτεί και έχουν ολοκληρώσει πρακτική εξάσκηση στα εξής επαγγελματικά πεδία:

 • Κατάρτιση Εργατοτεχνιτών Συλλογής , Διαλογής &Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών, 20 άτομα
 • Κατάρτιση Πωλητών Λιανικού Εμπορίου, 40 άτομα
 • Κατάρτιση Σύγχρονων Τεχνικών Παράγωγης, Συσκευασίας Και
 • Εμπορίας Οπωροκηπευτικών Προϊόντων, 20 άτομα
 • Κατάρτιση Βοηθών Επισιτισμού, 40 άτομα

Εκτιμάται ότι το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων θα είναι αυξημένο και παρακαλούμε για την άμεση επικοινωνία σας προκειμένου να τηρηθεί προτεραιότητα μέχρι την δημοσίευση της πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ

http://www.oaed.gr


Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για την πρόσληψη

ανέργων ηλικίας 30-66 ετών

Από τις 21-3-2014 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων με σκοπό την δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Δικαιούχοι:

Όλες οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα (Επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ, www . oaed . gr ).

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης το μήνα. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι δώδεκα (12) μήνες.

 

Προϋποθέσεις:

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

Για την υποβολή της αίτησης απαραίτητη είναι η έκδοση κωδικού πρόσβασης (κλειδαρίθμου) στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ, τον οποίο οι επιχειρήσεις παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Για την έκδοση κλειδαρίθμου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν:

1. Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση

έναρξης επιτηδεύματος.

2. Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα

προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

 

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:

Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους.

 • Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
 • Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
 • Είναι ηλικίας 30 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

 

ΠΗΓΗ: http://www.oaed.gr

 

Για Περισσότερες Πληροφορίες και για την δυνατότητα απασχόλησης ανέργων οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στα εξής θεματικά αντικείμενα:

 • Πράσινη Επιχειρηματικότητα & Προώθηση Πράσινων Τεχνολογιών και Υλικών, 20 άτομα
 • Κατάρτιση στις Βιολογικές Καλλιέργειες – Πιστοποίηση, Τυποποίηση & Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων, 40 άτομα
 • Κατάρτιση στις Πωλήσεις – Υπηρεσίες, 60 άτομα
 • Κατάρτιση σε Σύγχρονες Τεχνικές Παράγωγης και Επεξεργασίας Τροφίμων, 20 άτομα
 • Κατάρτιση Βοηθητικού και Υποστηρικτικού Προσωπικού σε Μονάδες Υγείας, 20 άτομα
 • Κατάρτιση στην Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας & Εξυπηρέτησης Κατ΄ Οίκον, 20 άτομα
 • Κατάρτιση Εργατοτεχνιτών Συλλογής, Διαλογής &Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών, 20 άτομα
 • Κατάρτιση Σύγχρονων Τεχνικών Παράγωγης, Συσκευασίας Και Εμπορίας
 • Οπωροκηπευτικών Προϊόντων, 20 άτομα
 • Κατάρτιση Βοηθών Επισιτισμού, 60 άτομα

 

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα της

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. κα Κλειώ Σαββάκη Τηλ: 2310

461258 e-mail: cleosav@anatoliki.g