Εθνικό Πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης:

Μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο που δημιουργήθηκε το 2000 με πρωτοβουλία 13 επιχειρήσεων και 3 φορέων.

Στόχος του είναι η ευρύτερη διάδοση της έννοιας και των καλών πρακτικών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. Σήμερα τα μέλη του ανέρχονται σε 113 επιχειρήσεις και 6 φορείς.

Εθνικός εταίρος του δικτύου CSR Europe.

Συντονιστής των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Δικτύου Global Compact για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Ελληνικό Δίκτυο Global Compact (Οικουμενικό Σύμφωνο)

Ιδρύθηκε το 2008 με τη δέσμευση 50 επιχειρήσεων για την τήρηση των 10 αρχών του Global Compact, κατά την παραγωγική διαδικασία και τις συναλλαγές τους.

Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CR Institute):

ΜΚΟ που δημιουργήθηκε το 2008 για την εκπροσώπηση του CR Index σε συνεργασία με το Βρετανικό BITC (Business in the Community).

Στόχοι:

Ανάπτυξη και διαχείριση πρωτοβουλιών για τη διάχυση, προαγωγή και υποστήριξη της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Παροχή υπηρεσιών σε μέλη και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο για δραστηριότητες που στοχεύουν στην προώθηση της ΕΚΕ.

Συμμετοχή σε αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα.

Ανάπτυξη συνεργασιών με οργανισμούς, ακαδημαϊκά, ερευνητικά, εκπαιδευτικά δίκτυα άλλων χωρών και ΜΚΟ. Συνεργασίες:

Ελληνικό Δίκτυο Εταιρειών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,

Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων,

Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Λέσχη Επιχειρηματικότητας.

ISO 26000: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 26000 δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα Σύστημα διαχείρισης και αξιολόγησης Σχεδίων ΕΚΕ, περιλαμβάνοντας κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες σχετικά με τις αρχές και εφαρμογές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο επιχειρησιακό περιβάλλον, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

Τα περιεχόμενα του Διεθνούς προτύπου ISO 26000 περιλαμβάνουν βασικές αρχές που διέπουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη όπως Διαφάνεια, Ηθική Συμπεριφορά, Τήρηση Νομοθεσίας, Σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των αναγκών των Ενδιαφερόμενων μερών αλλά και των Διεθνών κανόνων συμπεριφοράς. Επιπρόσθετα το  πρότυπο συνδυάζει βέλτιστες πρακτικές από δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Στην παρούσα φάση το πρότυπο αυτό δεν είναι πιστοποιήσιμο, ωστόσο σε Εθνικό επίπεδο έχει αναπτυχθεί το DS 26001 στη Δανία, με δυνατότητα πιστοποίησης, ενώ αναμένεται αντίστοιχα το εθνικό πρότυπο στη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Δείκτης Εταιρικής Υπευθυνότητας CR Index ή CRI

Ο Δείκτης Εταιρικής Υπευθυνότητας CR Index ή CRI αποτελεί σημαντικό δείκτη μέτρησης και αξιολόγησης της επίδοσης των επιχειρήσεων στον  τομέα της ΕΚΕ, ενώ αποτελεί αναγνωρισμένο σημείο αναφοράς με βάση διεθνή κριτήρια και  χρησιμοποιείται ως εθνικός δείκτης ΕΚΕ σε διάφορες χώρες. Ο CR Index αφορά τη  συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων ΕΚΕ σε 4 επιμέρους τομείς:

 • Κοινωνία: υποστήριξη που παρέχει σε πρωτοβουλίες τοπικών και εθνικών κοινωνιών βοηθώντας στο χτίσιμο εποικοδομητικών σχέσεων με αυτές και τη δημιουργία Αμοιβαίας Εμπιστοσύνης.
 • Περιβάλλον: πολιτικές και ενέργειες για τον περιορισμό δυσμενών επιδράσεων στις κλιματικές αλλαγές βοηθώντας στη συνειδητοποίηση ότι η μετάβαση σε μια οικονομία που απαιτεί περιορισμό των εκπομπών CO2 αντιπροσωπεύει τόσο ρίσκο, όσο και ευκαιρία.
 • Αγορά και καταναλωτές: επίδοση στις σχέσεις με πελάτες και αγορά και στην παρακολούθηση, κατανόηση και ανταπόκριση στις συνεχώς μεταλλασσόμενες ανάγκες τους, στην πώληση δηλαδή προϊόντων/ υπηρεσιών με υπευθυνότητα, σωστή ποιότητα και τιμές.
 • Εργαζόμενοι: συμπεριφορά και πολιτικές απέναντι σε εργασιακά θέματα όπως Ασφάλεια, Υγιεινή, Ειλικρινή Επικοινωνία και Δίκαιη Μεταχείριση.

 

 

Βραβεία  Ε.Β.Ε.Α. 2014

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκήρυξε τα Βραβεία

Ε.Β.Ε.Α. 2014.

 

Οι κατηγορίες στις οποίες μπορεί να θέσει μια εταιρία υποψηφιότητα αφορούν στα εξής:

 1. Βραβείο εξαγωγικής δραστηριότητας – διεθνούς παρουσίας.
 2. Βραβείο έρευνας – καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
 3. Βραβείο επώνυμου προϊόντος.
 4. Βραβείο περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης.
 5. Βραβείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
 6. Βραβείο αύξησης της απασχόλησης.
 7. Βραβείο ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας.
 8. Βραβείο Νέου Επιχειρηματία.
 9. Βραβείο Αναπτυσσόμενης Μ.Μ.Ε.

 

Η καταλυτική ημερομηνία υποβολής φακέλων υποψηφιοτήτων είναι η 7η Μαρτίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες  στο ΕΒΕΑ, τηλ. 210-3622158, Φαξ 210-3612218

http://www.epixeiro.gr

 

Πηγές:

www.sesma.gr

www.csrhellas.org

www.csreurope.org

www.csrhellas.gr

www.epixeiro.gr